B & J Food Service Equipment

236 North 7th St.
Kansas City, KS 66101