Economy Restaurant & Bar Supply

69-71 N. 2nd St.
Philadelphia, PA 19106