Economy Restaurant Supply

712 North Stone Ave.
Tucson, AZ 85705